Vedtægter for SØS

 

I Sønderborg Sportsrideklub er følgende vedtægter gældende:

§ 1

Klubbens navn: Sønderborg Sportsrideklub

Forkortelse: SØS

CVR nr.: 39 52 63 01

CHR nr: 13 33 46

Klubbens hjemsted er: Sønderborg kommune

Klubbens stiftelsesår: 2018

 

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund (DRF) under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4

I rideklubben kan optages senior og junior-medlemmer. Medlemmer optages som junior-medlemmer til og med udløbet af det kalenderår, hvori de fylder 18 år. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i klubbens ridesportslige aktiviteter.

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til bestyrelsen, som afgør ansøgninger om optagelse. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

Ved indmeldelse i Sønderborg Sportsrideklub bliver man samtidig medlem af foreningen Sønderborg Ridecenter, medmindre man i forvejen er medlem, enten direkte eller via medlemskab af Sønderborg Rideklubs Venner.

 

§4a
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

 

§5
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalget afgørelse er inappellabel. Et evt. Forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. I tilfælde af karantæne til et juniormedlem inddrages medlemmets forældre.

 

§5a
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og vedtagelse kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning ophæve et medlemskab, når et medlem efter mindst to skriftlige påmindelser med minimum 10 kalenderdages mellemrum misligholder sin kontingentforpligtelse eller andre betalingsforpligtelser over for klubben. Medlemskabet kan kun genoptages mod betaling af alle restancer.

 

§6
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. For alle medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er forfaldent til betaling den 15. januar. I opstartsåret vil medlemskontingent dog blive opkrævet i maj.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom. Slettede medlemmer kan kun genoptages mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

§7
Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år og resten i ulige år. For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år, være uden kontingentrestance samt have været medlem i mere end 3 måneder. Genvalg kan finde sted.

Ansatte på Sønderborg Sportsrideklub er ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke bære hvervet som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælges samlet på GF og derefter vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.
Her skal findes en formand/formandsgruppe
Hvis formandsgruppe, aftales der afhængigt af antal personer i gruppen, hvem der er på valg i lige og ulige år.
Hvis enlig formand, skal denne være skiftevis på valg fra kasserer, dvs. der aftales hvem der er på valg i lige/ulige år.
Derudover vælges kasserer og næstformand.
 

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg.

 

§8
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens anliggende. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg til at varetage driften af rideskolen i henhold til den af bestyrelsen fastsatte forretningsorden.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin forretningsorden og kan antage lønnet hjælp.

 

§9
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat

2. Meddelelser fra formanden

3. Økonomi

4. Rapport fra udvalgene

5. Eventuelt

 

Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog §5 og 5.a.

Står stemmerne lige, er formandens/formandsgruppens stemme(r) afgørende og i dennes/deres forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Referent fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Referater fra bestyrelsesmøder gøres tilgængelig for medlemmerne ved ophæng på SØS samt ved opslag på klubbens hjemmeside og de sociale medier, herunder Facebook.

 

§10
Bestyrelsen varetager klubbens interesser, disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Prokura skal af bestyrelsen meddeles af to i forening, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning og optagelse af lån og som begge skal have lige adgang til klubbens økonomisystem og klubbens bankkonti.

Der kan ikke gives eneprokura. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Klubben hæfter alene med hele sin formue for klubbens gæld. Kun bestyrelsesmedlemmer kan indgå økonomisk bindende aftaler på vegne af SØS. Indkøbsaftaler skal underskrives af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§11
Al foreningsarbejde for SØS skal være baseret på frivillighed, fællesskab, åbenhed og demokrati. Bestyrelsen kan ikke tildele sig selv nogen form for aflønning eller særlige fordele for deres bestyrelsesarbejde, men kan kun omkostningsdækkes med de udgifter der er direkte forbundet med bestyrelsesarbejdet efter gældende lovgivning, kørsels- og skatteregler. Bestyrelsen og klubbens ansatte skal indgå på lige vilkår med alle øvrige medlemmer i brugen af samtlige af klubbens indendørs og udendørs faciliteter.

 

§12
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 15. marts.

Forslag der ønskes behandlet på GF, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden GF.
De af bestyrelsen eller øvrige fremsatte forslag skal være tilgængelige for klubbens medlemmer ved tilsendt mail senest 1 uge inden GF.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal annonces på hjemmesiden samt på de sociale medier, herunder Facebook.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3.Godkendelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen (årligt)
8. Valg af minimum 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (årligt)
9. Eventuelt

Øvrige beslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog §4a, 5.a, 13 og 16.

Afstemninger foregår ved håndsopretning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§13
Til forandring af vedtægteren kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§14
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen forelægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling

Det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget for det kommende år skal foreligge til gennemsyn i SØS's lokaler senest 8 dage før ordinær generalforsamlings afholdelse og kan tillige rekvireres af klubbens medlemmer på skriftlig anmodning.

 

§15
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det seneste opgivne medlemstal til DRF ved beregning af nødvendigt medlemstal. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved opslag på rideskolen, på hjemmesiden samt på de sociale medier, herunder Facebook med mindst 8 dages varsel.

 

§16
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdt generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

I tilfælde af beslutning om klubbens opløsning, skal klubbens eventuelle nettoformue anvendes til idrætsformål i Sønderborg Kommune efter nærmere bestemmelse af Sønderborg Byråds forvaltning.


Vedtaget på stiftende generalforsamling den 23. april 2018

Med vedtægtsændringer på ekstra ordinær generalforsamling 20. februar 2023

 

 

Underskrevne vedtægter