Opstaldningskontrakt Sønderborg Sportsrideklub

 

Opstaldningsperiode

Aftalen træder i kraft den dato din anmodning er godkendt af Sønderborg Sportsrideklub og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

 

Betaling

Betaling for opstaldning betales månedsvis forud.

Separat betaling af forbrug f.eks. ekstra træpiller betales månedsvis bagud.

Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og vil fremgå af hjemmesiden.

Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

Betalingen forfalder jf. opkrævningsdato. Ved betaling senere end 10 dage efter forfald vil der blive pålagt regningen et rykkergebyr på 100 kr.  Ved betaling senere end forfaldsdato på 1. rykker  vil der blive pålagt regningen et rykkergebyr på 100 kr. Ved betaling senere end forfaldsdato på 2. rykker vil opstalderens regning blive overgivet til incasso og der vil blive varslet dato for hvornår regningen skal være betalt, ellers skal hesten flyttes fra Sønderborg Sportsrideklub straks efter denne dato. Hesteejeren opfordres dog til at kontakte klubben inden da for at lave en aftale om betaling.

Har man fået tilsendt regning med rykkergebyr skal regning og rykkergebyr betales. Ellers vil rykkergebyr bliver flyttet til næste regning. Rykkergebyr vil ikke blive eftergivet.

 

Klubben forpligtiger sig til

Stille boks og dertilhørende sadelskab til rådighed for ejeren.

Stille ridehus, udendørs dressur og springbane til rådighed.

Stille udluftningsfolde til rådighed.

Fodre hesten fagligt korrekt.

Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af hesten bliver syg.

Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.

Såfremt det tilkøbes, forestå for udmugning og/eller fold ud og/eller indlukning.

 

Klubben forpligter sig ikke til

Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen, det være sig under ridning, ophold på folde eller i stald. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.

Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.

Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, - sadeltøj eller andet udstyr.

 

Ejeren forpligter sig til

Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten/ponyen måtte forvolde.

Holde hesten ansvarsforsikret.

Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.

Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.

Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder godtgøre klubbens udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren.

Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået, soigneret, motioneret mv.

Tegne medlemskab af klubben.

Holde staldtavle på boksdøren opdateret.  

Rengøring og nedvaskning af boks én gang pr. år inden den 1. november.

Efterleve klubbens ordensregler herunder deltage i de forpligtelser man har som pensionær hos Sønderborg Sportsrideklub jf. klubbens hjemmeside.

Indgå i weekendturnus omkring fodring af alle heste på SØS. Ønsker man ikke at indgå i weekendturnus skal dette meddeles bestyrelsen, og der opkræves kr. 600 pr. weekend, man ikke hjælper til.

I henhold til gældende EU regler, forpligter ejeren sig til at opbevare sit hestepas i sadelskabet i de opsatte plastiklommer, eller at det skal kunne fremskaffes umiddelbart ved evt. kontrol af Fødevarestyrelsen, eller dyrlæge behandling. Ved umiddelbar skal forstås, at man ved kontrol eller behandling kan fremskaffe sit hestepas straks på stedet. Endvidere forpligter ejeren sig på tro og love til at overholde EU 's regler mht. medicin håndtering og opbevaring, samt foder- og fødevarehygiejne. Såfremt dette ikke overholdes og der kommer kontrol med bødeforlæg erklærer ejeren sig indforstået med at betale bøden. Endvidere erklærer hesteejeren at ovennævnte hest er udelukket for konsum(slagtning).

 

Opsigelse

Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned.

Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.

I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

 

 

Misligholdelse

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen.

Hvis hesteejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.